ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A webáruházat, a BOND-Auto Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti, internet címe: www.bondauto.hu (a továbbiakban: Webáruház).

A regisztrációval a vásárló elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós vásárlói adatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Webáruház használatával a Vásárló és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Szolgáltató a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával a vásárló elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről a vásárlót előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a termék bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban, meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon.

A felelősség kizárása a Vásárlót megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Vásárlót. A felhívást a Webáruház erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, a Vásárlónak a regisztrációkor megadott email címére küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Árak

Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót igen, az esetleges szállítási költségeket azonban nem tartalmazza. Utóbbi a Vásárlót terheli és a rendelés véglegesítésekor többletköltségeként szerepelnek.

Az online árak nem feltétlen azonosak a bolti árainkkal, az akciósként feltüntetett árak pedig kizárólag webshopos megrendelés esetén érvényesek.

A Szolgáltatónak jogában áll bármelyik pillanatban módosítani az árait, akciót indítani vagy megszüntetni.

Megrendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a Webáruházban szerepel.

Tájékoztatjuk, hogy hibás, túlságosan alacsonynak tűnő ár (áron aluli összeg) esetén, bármi legyen is a hibás ár megjelenésének oka (informatikai probléma, emberi vagy műszaki hiba …), a rendelést töröljük, még akkor is, ha az már előzőleg érvényesítve lett.

Figyelem: Az ÁRVÁLTOZTATÁS jogát fenntartjuk

Fizetési feltételek

Utánvétes fizetés estén a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza az utánvét költségeit is.

Előre banki utalás esetén átvételkor nem kell fizetni..

Megrendelés lemondása- módosítása:

A vásárló a megrendelést elektronikus formában vagy telefonon minden következmény nélkül lemondhatja a megrendelést követő 2 órán belül.

Az át nem vett megrendeléseket (amennyiben a Vásárló előzetesen nem jelzi az átvételi szándékát és idejét) maximum két napig tartjuk készleten, ez idő után értékesítjük.

Visszavételi szabályzat:

A leszállított megrendelések bontatlan árucikkeit, a kézhezvételt követő 14 napon belül visszaküldheti címünkre. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

Az árucikkeket mindig eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni a hozzá mellékelt papírokkal együtt (számla, garancia, leírás, stb.).

A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a csomagolást felbontotta.

Figyelem! A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Egyedileg rendelt alkatrészeket és felszerelési cikkeket nem áll módunkban visszavenni.

Fontos fogyasztóvédelmi szabály 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. pontja értelmében:

A Szolgáltató az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni a vásárló által kifizetett összeget.

Fontos azonban tudnunk, hogy a termék visszaküldésének költségeit a vásárlónak kell fedeznie.

A szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Felvilágosítás, speciális kérdés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse

meg munkatársunkat a bondauto@gmail.com címen.

Garanciális feltételek:

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A 72 órás cseregaranciával akkor élhet a Vásárló, ha a megrendelt alkatrész hibája a rendeltetésszerű használatot teljes egészében kizárja, ide nem értve , ha a vársárló a megrendelése során a gépjárműve adatait tévesen, vagy hiányosan adja meg és ezáltal a megvásárolt alkatrészt a Vásárló a gépkocsijához felhasználni nem tudja.

A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra terjed ki.

A garancia nem terjed ki a helytelen beszerelésből ill. használatból eredő meghibásodásokra.

Az alkatrészek jótállása kizárólag az adott alkatrészre vonatkozik, nem terjed ki a munkadíjra és egyéb költségekre.

Cégünk kizárólag új, garanciális termékeket értékesít, mely garancia a számla eredeti vagy másolati példányával érvényesíthető.

A termék meghibásodásából eredő bármely egyéb károkért felelősséget nem vállalunk.

A garanciális jog feltételei:

– Számla

– Szakszerviz vizsgálólap ill. véleményezés a hibás alkatrészről.

– A beszerelést végző szerviz számlája a beépítésről, valamint a beépítéshez kötelezően tartozó járulékos alkatrészek számlája ill. beépítés igazolása.

Lengéscsillapító esetén az ütközőbakok és porvédő gumik cseréje kötelező! Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

A jótállást kizáró tényezők :

A garancialevélen, vagy a termék azonosító címkéin történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:

-a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égõ, lámpa, biztosíték, fékbetét, féktárcsa, szűrők) nem rendellenes elhasználódására.

-nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás.

– bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás.

– a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.

-Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár.

-Bárminemű kompatibilitási (adott környezetben nem működő, de egyébként nem hibás termék) hibáira a garancia nem vonatkozik, melyet a termékek gyártói is elhárítanak.

Az igények elbírálását a gyártó vagy az importőr végzi, ennek ideje 3 munkanap és 3 hét között ingadozik a termék gyártójától és jellegétől függően.

A pozitív elbírálás után a vevő igényének megfelelően a termék vásárláskori árát és a meghibásodással kapcsolatos szállítási költségeket visszatérítjük, vagy – ha erre van mód – a terméket azonosra, vagy azzal megegyező használati értékűre kicseréljü

Amennyiben a fenti feltételeknek a vásárló eleget tett, a garancia a vásárlás helyén érvényesíthető.

A termék esetleges gyári hibája miatt ért kellemetlenségeikért a Tisztelt vásárlók megértését kérjük.

Adatvédelem:

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik

A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. Csak olyan információkat kérünk Öntől a regisztráció folyamán, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy küldeménye célba érjen. Telefonszámára azért van szükségünk, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket is tisztázhassuk Önnel. Kérjük, ennek érdekében pontosan adja meg a kért adatokat!

Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

A Szolgáltató és Webshopja nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webshophoz való csatlakozás miatt következett be.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Arukereso.hu 

www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.